JV vs. Stratford 4-27-18 - Gary Nelson
JV vs Stratford 2-7755